Vision


Teater Oliver ska vara en förening som verkar för alla som vill prova på och utvecklas inom teaterkonsten i Västerås med omnejd ska få en möjlighet till det.

Teater Oliver ska vara en förening som står för alla människors lika värde, demokrati,
solidaritet och öppenhet för nya idéer samt lägger vikt vid hållbar utveckling med
avseende på miljö.

Vårt arbete ska bygga på engagemang, glädje, inspiration, trygghet, respekt och
konstnärlig frihet; för medlemmar, ledare, anställda, styrelse samt fristående grupper.
Vilket syftar till att ge förutsättningar för utveckling inom scenkonstens alla former.

Vi ska värna våra medlemmars individualitet i ett prestigelöst skapande, där var och en
får utvecklas i sin egen takt.

Vi väljer inriktning utifrån våra medlemmars önskemål och vill även engagera
stödmedlemmar, föräldrar och syskon för att kunna åstadkomma så mycket som möjligt
inom ramarna för vår ideella verksamhet.

Vi ska vara en önskad partner för andra kulturutövare, sponsorer och övriga samarbetspartners.Stadgar

§ 1 Namn och hemort                    

Teater Oliver har sin hemort i Västerås. Stiftad den 3/9 1998. 

§ 2 Mål och inriktning              

  Teater Oliver är en allmännyttig ideell kulturförening.

  Föreningen skall:

 §         Skapa möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att arbeta med och framföra teaterproduktioner och musikteaterproduktioner,

§         Främja samarbete mellan olika kulturella föreningar och organisationer i Västmanland,

§         Verka för såväl kvantitativ som kvalitativ utveckling av amatörkultur i enlighet med medlemmarnas beslut.

§ 3 Medlemskap och medlemsavgift

Medlemskap i föreningen kan innehas av såväl fysisk som juridisk person. Medlem är den som delar föreningens målsättning och har erlagt årsavgift. Årsavgiften beslutas av årsmötet.

§ 4 Medlem               

Medlem äger rätt att delta i av föreningen anordnade möten. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av styrelse och årsmöte. Medlem som inte fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Varje medlem, fysisk såväl som juridisk, äger en röst.

§ 5 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen och dess ordförande väljs av årsmötet, övriga uppdrag fördelas inom styrelsen. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen.

§ 6 Styrelse               

Styrelsen väljs av årsmötet med växelvis verkande mandattider. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör och minst 3 ledamöter så att storleken på styrelse är minst 5 personer. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen sammanträder när ordförande och/eller styrelsen beslutar. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen skall planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt ansvara för och förvalta dess ekonomiska tillgångar.     

Styrelsesammansättning Ordförande 2 år, Kassör 2 år, 3 st ordinarie ledamöter 1 år varav gärna minst en ungdomsrepresentant.

§ 7 Revision              

Årsmötet utser en revisor för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Styrelsen skall tillse att revision kan ske i god tid före årsmötet.

 § 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari t o m 31 december. Styrelsen är vald för tiden från årsmötet t o m årsmötet påföljande år.

 § 9 Årsmöte

Årsmötet skall äga rum senast 31 mars. Kallelse skall senast 3 veckor före årsmötet vara medlemmarna tillhanda. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.       Inledning.
2.       Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3.       Fastställande av dagordning.
4.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5.       Val av justeringsman samt rösträknare.
6.       Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper.
7.       Revisorns berättelse.
8.       Verksamhetsplan och verksamhetsbudget för nästkommande år.
9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.     Fastställande av medlemsavgifter.
11.     Behandling av förslag från styrelsen.
12.     Val av föreningens ordförande och övriga styrelseledamöter.
13.     Val av revisor.
14.     Val av valberedning.
15.     Behandling av inlämnade motioner.
16.     Övriga frågor.
17.     Avslutning.  

§ 10 Föreningsmöten

Styrelsen kan kalla till föreningsmöten eller extra årsmöte om den så önskar, eller då revisorerna så kräver. Kallelse sker då på samma sätt som till årsmötet.

§ 11 Motioner           

Motioner skall vara skriftligen inlämnade till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet. Dessa skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 10 dagar innan årsmötet.

 § 12 Valberedning    

Årsmötet skall utse minst två personer till valberedning.

 § 13 Stadgefrågor      

Förslag till stadgeändringar inlämnas till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet, för att beslutas om på årsmötet. Dessa skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 10 dagar innan årsmötet.

 § 14 Upplösning av föreningen

Vid beslut om föreningens upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla amatörteaterverksamhet inom Västerås Stad.

 (Antagna 980309, reviderade 000210 samt 010221  omarbetad och godkänd 070327 och 110330)

Vill ni ta del av Verksamhetsplanen eller Verksamhetsberättelsen? Ja då tar ni kontakt med Teater Olivers styrelse på: styrelsen@teateroliver.se